Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

 • Deze website wordt gemaakt en onderhouden door I&O Assistance gevestigd te Poppel, België. Op het gebruik van deze website zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Gebruik van deze website en applicaties geeft aan dat je akkoord bent met en gebonden aan de gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

 • I&O Assistance sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van deze website en bijhorende applicaties, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze website en/of applicaties te raadplegen.
  Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze website de uiterste zorg is nagestreefd en nagestreefd zal worden, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan. Derhalve aanvaardt I&O Assistance geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolledigheden. I&O Assistance kan dan ook geen garantie bieden dat deze website en applicaties werken zonder gebreken of dat deze website en/of de applicaties en daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden.

 • De informatie op deze website is afkomstig van I&O Assistance en/of van derden. I&O Assistance is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie. I&O Assistance kan eveneens niet instaan of de door u geraadpleegde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

 • De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in België en Nederland.

 • I&O Assistance beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit België en Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan België en Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

 • Informatie van derden, producten en diensten
  Wanneer I&O Assistance hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat I&O Assistance de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. I&O Assistance aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Intellectueel eigendom

 • I&O Assistance, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I&O Assistance of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I&O Assistance is het niet toegestaan links naar sites van I&O Assistance weer te geven.

Toepasselijk recht

 • Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgische en Nederlandse recht van toepassing.Alle geschillen met I&O Assistance welke ontstaan naar aanleiding van het gebruik -op welke wijze dan ook- van deze website, zullen worden worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te België, tenzij I&O Assistance de voorkeur geeft het geschil aan het oordeel van een andere naar de normale regelen bevoegde, al dan niet Belgische, rechter te onderwerpen.

Wijzigingen

 • Van tijd tot tijd kan I&O Assistance gebruiksvoorwaarden wijzigen. Als dan ben je gehouden aan deze wijzigingen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.